Nationellt samarbete för högspecialiserad vård?
juni 2017 | VÅRDENS ORGANISATION | Av: Peter Daneryd
Nationellt samarbete för högspecialiserad vård?

Nya former för nationellt samarbete för högspecialiserad vård?

Sedan slutet av förra året har jag förmånen att vara verksam i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken och ett patienthotell. Detta är Nordens första och hittills enda centrum för protonstrålbehandling. Verksamheten är en nationell angelägenhet genom att ägarskapet delas av de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus, men avtal finns med landets samtliga landsting och regioner. Även om verksamheten fortfarande är under uppbyggnad, så har en rad av engagerade politiker, tjänstemän och experter tillsammans visat att man kan samarbeta för en ändamålsenlig nivåstruktur med målsättning att ge jämlik tillgång till högspecialiserad vård för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort. Samtliga de patienter som av specialisterna på respektive universitetssjukhus bedöms kunna ha fördelar av protonstrålbehandling, diskuteras på nationella ronder vilka äger rum 3 gånger per vecka. Beslut om bästa behandling för varje patient görs sedan gemensamt av den samlade expertisen vid de sju universitetssjukhusen.

Andra positiva exempel?

I Socialstyrelsens rapport ¨Uppföljning av regionala cancercentrum 2016¨ utvärderas de första åren med Regionala Cancercentra (RCC), och det noteras att utvecklingen mot regional nivåstrukturering av cancersjukvården varierar i landet. Det finns framgångsexempel och dessutom har man för några få diagnoser enats om nationell nivåstruktur. Min erfarenhet är att utveckling mot ändamålsenlig nivåstruktur inte är lätt, och professionella företrädare pratar om vinnare och förlorare, beroende på om man tilldelats en centrumbildning eller inte. Jag tror att landets regionala nivåstrukturering måste komma längre innan den nationella kan bli komplett. Det handlar ju trots allt om ett pussel som ska läggas med viss fördelning av viss specialiserad vård.

Nya driftformer för högspecialiserad vård?

En del anser att den svenska modellen för att leda, styra och driva hälso- och sjukvården har passerat ¨bäst-före-datum¨. Då hörs rop på förstatligande, imitation av lösryckta framgångsexempel från den internationella arenan och andra lösningar som uttryck för eskapism. Exemplet med Skandionkliniken visar att man kan komma långt genom att optimera arbetet med den resurs vi har i Sverige genom att samarbeta bättre.

Fler nationella centra för andra typer av högspecialiserad vård?

Självklart! Det arbetet kan säkert underlättas genom att man bildar storregioner för att utveckla den regionala nivåstrukturen. Hittills har nivåstrukturen huvudsakligen omfattat kirurgisk och radiologisk intervention. Men är det inte dags att även fundera över liknande modell även för vissa nya dyra läkemedel inom cancerområdet? Nationell angelägenhet kan förslagsvis bli för de nya dyra läkemedel där stor ojämlikhet i tillgången råder, trots godkännande och riktlinjer. En sådan inledande nivåstrukturering förbättrar även möjligheterna att samla data och bygga klinisk erfarenhet på kort tid.

Peter Daneryd
Peter Daneryd, MD, PhD har en klinisk bakgrund inom cancerkirurgi, palliativ vård och forskning, samt med olika chefsuppdrag inom Västra Götalandsregionen. De senaste åren har han varit konsult till hälso- och sjukvården och omsorgen för ledning och styrning av kvalitetsutveckling samt organisationsutveckling. Han är fellow vid Institute for Healthcare Leadership, Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah, USA, och affilierad till Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, och verksam inom internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem samt ett nytt ledarskapsprogram i Sverige. Sedan november 2016 är han förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling/Skandionkliniken i Uppsala.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se