Ofrivilligt undernärd
maj 2017 | LIVSSTIL | Av: Kajsa Asp Jonson
Ofrivilligt undernärd

I Sverige ska ingen behöva vara ofrivilligt undernärd

Nutritionen inom äldreomsorgen är på många ställen så katastrofal att den i media ofta beskrivs som svält och grav undernäring. Statistiken som lyftes i samband med regeringens utredning om äldreomsorgen är dyster. Nära 40 000 personer lider av undernäring och minst 100 000 är i riskzonen. För lite energi och näring drabbar livskvaliteten såväl som möjligheterna till god och säker vård.

Undernäring är komplext

Medicinsk undernäring är ett komplext område. Behovet av energi och protein är ofta förhöjt och det kan finnas många olika faktorer som gör det svårare att få i sig tillräckligt. Inom äldreomsorgen är det ofta bristande personalresurser, rutiner och kunskap som gör att nattfastan är för lång eller att den äldre inte får rätt hjälp i samband med måltiderna. Många har flera diagnoser, och är ibland dessutom deprimerade. De är ofta ensamma och har för lite stimulans av såväl hjärna som hjärta och muskler. Smakupplevelserna och aptiten förändras och magtarmkanalen påverkas, bland annat av stillasittande och medicinering. Kanske har man dålig tandstatus, motoriska svårigheter eller andra skäl till att det är svårt att tugga och svälja.

Mycket utanför tallriken påverkar

Maten på tallriken utgör bara en del av upplevelsen av en måltid. Aptiten och matlusten påverkas dessutom av förväntningar, måltidsmiljö, ljus och ljud, bemötande och sällskap – alla inblandade har en viktig roll. Hur vi pratar om maten, hur stämningen kring bordet är, och vilka känslor man bär med sig har avgörande betydelse för hur mycket mat som hamnar i magen. För att lyfta fram och medvetandegöra kring dessa faktorer används allt oftare begreppet FAMM (Five Aspects of Meal Model), läs gärna mer i denna rapport från Socialstyrelsen.

Bemanningen inom omsorgen gör att man ofta har för lite tid för att hjälpa de äldre att få i sig maten. Man måste också ta sig tid att ta reda på varje individs behov och preferenser. Dietister inom kommunal verksamhet kan genom att utbilda och inspirera, kartlägga och följa upp, öka kunskapsnivån och medvetenheten kring mat och måltider (både hos personal och hos vårdtagare och anhöriga), och höja vårdkvaliteten.

Undernäringen gör patienten svagare och bidrar till ökad vårdtyngd. Med bättre nutrition kan vårdtiderna förkortas i samband med operationer och behandling av till exempel cancer. Rätt nutritionsbehandling bidrar till att patienten hinner återhämta sig mellan behandlingstillfällena och ökar förutsättningarna att planering kring behandlingar och doseringar kan följas. Läs gärna vidare i Vårdhandboken.

Maten är inte bara en sysselsättning, det är en förutsättning för all vård och behandling och lägger grunderna för läkning, motivation och livsglädje. Vårdpersonal måste få möjlighet att ge värdig och god vård och omsorg, även i äldreomsorgen. Ingen ska behöva vara undernärd mot sin vilja.

STATISTIK och FAKTA

Enligt uppgifter från Socialstyrelsens databas har cirka 253 000 äldre (över 65 år) hemtjänst, eller bor på korttidsboende eller särskilt boende. Av personer som är över 65 år bedöms 15,6 procent vara undernärda (ca 39 500 personer) och 46,4 procent riskerar att bli undernärda (ca 117 400 personer). I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd, enligt statistik från Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för riskbedömning av fallolyckor, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och undernäring inom äldreomsorgen.

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.