snabba fakta så behandlas flimmer

Så kan stroke förhindras

De senaste åren har det kommit flera nya läkemedel som minskar risken för stroke vid flimmer. Målet är att åtta av tio patienter med förmaksflimmer ska få behandlingen.

Text: Åsa Bolmstedt
Grafik: Lotta Lundin

Källor: Karolinska institutet, Socialstyrelsen.

FÖREBYGGANDE
BEHANDLINGAR

 

BEHANDLINGAR SOM
ÅTERSTÄLLER RYTMEN

 

STATISTIK

 

Förebyggande behandlingar

 

Det finns flera läkemedel som hindrar blodet från att bilda proppar. De kallas ofta blodförtunnande medicin eller antikoagulantia.

 

Den första typen av sådana läkemedel kom redan för 70 år sedan. Fram till för fem år sedan var de det enda alternativet. En ny generation läkemedel lanserades 2011.

 

Den äldre och den nya generationens läkemedel är ungefär lika effektiva, men den nya generationens har färre biverkningar i form av hjärnblödningar. Dessutom påverkas vardagslivet mindre. Patienterna behöver inte gå på lika täta kontroller och kosten påverkas inte.

 

Nackdelen med både de äldre och nyare läkemedlen är att de medför en ökad risk för blödningar. I värsta fall kan det leda till hjärnblödning.

Behandlingar som återställer rytmen

Läkemedel

som bromsar hjärtats hastighet.

Mazekirurgi

En särskild bana för de elektriska impulserna skapas.

Elkonvertering

En stöt genom bröstkorgen återställer hjärtats rytm.

Ablation

Med en kateter kan man värma eller frysa bort hjärtvävnad som skickar de felaktiga signaler som orsaker hjärtats oregelbundna slag.

Statistik

80%

De nya typerna av läkemedel har i kombination med ökad kunskap gjort att allt fler får strokeförebyggande behandling. Socialstyrelsens mål är att 80 procent av alla flimmerpatienter ska få behandling..

 

..Andelen går stadigt uppåt. 2015 var det

72%

Men ungefär..

100 000

personer har förmaksflimmer utan att veta om det. De får ingen behandling.