snabba fakta effektivare vård

Bättre resultat med patienten i centrum

Vårdtiden minskar, behandlingsresultatet blir bättre och patienterna upplever högre livskvalitet och tro på sin egen förmåga. Samtidigt går kostnaden ner. Det är resultatet av personcentrerad vård i flera vetenskapliga studier.

Text: Åsa Bolmstedt Illustration: Getty Images, Grafik: Andrea Stolt

Studier pekar åt samma håll

 

Vårdtiden minskar

 

Kostnaderna går ner

 

Livskvaliteten ökar

 

Vårdresultaten förbättras

 

Vårdkedjan stärks

 

Studier pekar åt samma håll

En grupp patienter får personcentread vård och en annan traditionell vård. Vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet har runt 20 vetenskapliga studier med patienter med olika diagnoser och i olika delar av vårdkedjan genomförts. Gång på gång pekar resultatet åt samma håll.

Vårdtiden minskar

Bland patienter med försämring av kronisk hjärtsvikt minskade vårdtidens längd med en tredjedel.

  • För patienter med höftfraktur halverades antalet vårddagar samtidigt som trycksår och medicinska komplikationer minskade och smärtlindring förbättrades.

Kostnaderna går ner

  • De totala vårdkostnaderna för patienter med höftfraktur minskade med 40 procent när antalet vårddagar och komplikationer minskade.
  • För personer med reumatisk sjukdom och fibromyalgi användes resurserna i vården mer effektivt och utifrån patientens individuella behov och resurser.

Livskvaliteten ökar

  • Patienter med försämrad kronisk hjärtsvikt kände sig tryggare med sitt tillstånd.
  • Patienter med hjärtinfarkt upplevde större tillit till sin egen förmåga.
  • Patienter som behandlades för cancer och personer som fick palliativ vård upplevde högre livskvalitet och större symtomlindring.
  • Person med psykisk ohälsa som fick personcentrerad vård kombinerad med akupunktur i öppenvården upplevde ökat välbefinnande, större känsla av sammanhang, mindre ångest och depression och hanterade stress bättre.

Vårdresultaten förbättras

  • Personer med hjärtinfarkt hade tre gånger större chans till förbättring.
  • Personer med reumatisk sjukdom eller fibromyalgi kände sig mindre trötta, fick starkare muskler och skattade sin hälsa högre med hjälp av personcentrerad träning.

Vårdkedjan stärks

Patienter vill få möjlighet att delta i forum som fattar övergripande beslut som påverkar vården, till exempel i utformandet av riktlinjer. Här deltar de inte som individuella patienter, utan representerar en grupp och för in patientperspektiv i beslutsfattandet.

Källa: Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet.

MLTSE1904509-01