Drivkraften: En smidigare vård för patienterna
maj 2022
Beatrice Melin

Hon har suttit på många stolar inom den svenska cancervården, och insåg tidigt att nyckeln till framgång stavas samverkan. Horizont har träffat onkologiprofessorn Beatrice Melin för ett samtal om framtidens precisionshälsa, hur biofeedback kan engagera medborgarna i sin hälsa och varför vården borde jobba mer missionsorienterat.

Om det är någon som har ett brett perspektiv på cancervården, så är det Beatrice Melin. Exilgotlänningen är inte bara professor i onkologi vid Umeå universitet och specialiserad på hjärntumörer. Hon har också ett förflutet som chef för Regionalt cancercentrum norr, cancersamordnare vid Sveriges kommuner och landsting och ordförande för Regionalt cancercentrum i samverkan.

– Ibland tänker jag att det mest spännande vore att enbart sitta och klura på mina hjärntumörer. Men för mig är det helt uppenbart att om du vill medverka till de stora förändringarna, då måste du vara med och påverka systemet på flera nivåer, säger Beatrice Melin som svar på frågan varför hon ständigt återvänder till nya samordnande roller.

Beatrice Melin

Beatrice Melin - Professor i onkologi vid Umeå universitet, huvudprojektledare för forskningsprojektet PREDICT och FoUI-direktör i Region Västerbotten. Tidigare cancersamordnare vid Sveriges kommuner och landsting och ordförande för Regionalt cancercentrum i samverkan.

Sedan ett år tillbaka är hon även forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör i Region Västerbotten.

– Jag är inte så exekutiv, utan det är en deltidstjänst som handlar om att ge strategiska råd. Samtidigt lär jag mig mycket som jag har användning för i min forskning. Så det går åt båda hållen, säger Beatrice Melin ödmjukt.

Forskningen är fortfarande kärnverksamheten, som hon uttrycker det. I oktober fifick Beatrice Melin och hennes team ett anslag från Erling Perssons stiftelse för att försöka förstå samspelet mellan hjärntumör och diabetes.

– Vi har fått många indicier som säger att diabetes verkar vara skyddande för hjärntumör, utan att vi vet varför. Men vi vet att metabola mönster är viktiga vid diabetes, och att det finns metaboliter som uppkommer strax innan man hittar en hjärntumör.

– Så vi tror att det har med metaboliter att göra, men man vet aldrig. Det är det som är så spännande med forskning, skrattar hon.

Förhoppningen är att hitta biomarkörer – det vill säga ämnen i blodet som kan dyka upp hos personer som senare utvecklar samma sjukdom – och på så vis kunna upptäcka tumörer i ett tidigt skede. För att lyckas ska forskarna analysera blodprover från såväl diabetes- som tumörfall, tagna före och vid diagnos.

Proverna kommer från Västerbottens interventionsprojekt där man använder sig av Region Västerbottens världsunika biobank. Samtidigt är teamets forskning en del av satsningen PREDICT, en plattform för studier inom precisionshälsa som nu är under uppbyggnad.

För mig är det helt uppenbart att om du vill medverka till de stora förändringarna, då måste du vara med och påverka systemet på flera nivåer.
Beatrice Melin

– Hela tanken med PREDICT är att kunna studera biomarkörer och samsjuklighet för olika sjukdomar, förklarar Beatrice Melin, som även är huvudprojektledare för plattformen.

PREDICT är ett tydligt exempel på forskningsprojekt som kan bidra till bättre hälsa och ökad överlevnad i framtiden.

Men det räcker inte bara med forskning, betonar Beatrice Melin. För att vården ska kunna omsätta genombrotten i klinisk användning kommer det krävas stora förändringar inom cancervården. Hon menar därför att det är minst lika viktigt med strukturella satsningar.

– Ta tarmcancerscreening som exempel. Det är kostnadseffektivt men kräver jättemycket jobb att rulla ut. Samtidigt är vårdköerna långa och det tar tid innan man ser vinsterna. Då måste man jobba med samverkan! Det är då man kan göra piloter som visar att de nya lösningarna fungerar, och stötta regionerna i att ta puckelkostnaden. Annars hade man kanske inte kommit i gång med screening.

Beatrice Melins erfarenhet är att när en förändring lyckas, då är det för att alla går åt samma håll – från hälso- och sjukvårdsdirektören till professionen och patienten. Hon lyfter fram Regionalt cancercentrum som en föregångare i att tänka missionsorienterat.

– ”Missions” är ett arbetssätt som passar bra när det är många aktörer inblandande, men alla har samma mål. Man identifierar då strategier för att komma till målet och ser vem som behöver göra vad. I EU:s nya ramprogram har man tagit fram fem missions, varav cancer är ett. Det ska bli intressant att följa det arbetet, säger hon.

Att hela hennes yrkesliv har kommit att kretsa kring det onkologiska fältet har sina skäl.

– Jag hade släktingar under min uppväxt som drabbades av cancer och gick bort, det tror jag verkligen har påverkat mig i mitt yrkesval. Allt med cancer kändes viktigt.

Arton år gammal flyttade Beatrice Melin från Gotland för att läsa medicin i Umeå. Som kliniker har hon sedan arbetat med blodcancer, ben- och bindvävstumörer och strålbehandling hos barn.

En händelse hon minns särskilt väl är introduktionen av den första tyrosinkinashämmaren mot leukemi.

– De här patienterna behövde ofta genomgå en benmärgstransplantation och ligga inne en månad, och nu kunde de plötsligt ta en tablett hemma. Det var verkligen “wow”! Jag var på mötet när resultaten presenterades och alla ställde sig upp och applåderade. En sån effekt har jag nog inte sett sedan dess.

Det har gått tjugo år sedan händelsen och Beatrice Melin drivs fortfarande av att “göra vården så smidig som möjlig för patienterna”.

– Diabetes är en bra modell tycker jag, att man kan sköta mycket själv hemifrån. Vården måste se till att det blir så även för andra sjukdomar.

Hon beklagar att vården ofta organiserar sig i silos samtidigt som många patienter är multisjuka.

– En typisk patient får kanske tre olika kallelser för blodprovstagning: en för cancer, en för hjärtsvikt och en tredje för sin diabetes. Men som individ, särskilt när jag är äldre och sjuk, vill jag inte behöva fara någonstans. Tänk om jag i stället kan få ett hemtest i brevlådan?

Hon hoppas att PREDICT-projektet och liknande blodprovsbanker kan bli en av nycklarna till en mer samordnad – och inte minst mer kostnadseffektiv – vård.

– Dagens analyser är dyra, men med den här sortens plattformar kan vi återanvända analysresultat.

En annan knäckfråga, menar Beatrice Melin, är att få fler medborgare och patienter att engagera sig i sin hälsa. För att öka delaktigheten tror hon att biofeedback – att få direkt återkoppling på olika processer i kroppen – behöver bli en naturlig del av människors vardag.

– Om jag ska tippa på en “game changer” tjugo år framåt så är det att om man får vissa symtom, då tar man bara sina biomarkörer utan att man som individ tycker att det är något konstigt.

För några år sen fick hon ofta höra invändningen att “människor inte vill veta vad de går och bär på”.

– Men nu finns det studier på att folk inte vill veta sånt som de inte kan påverka. Men om jag däremot kan få reda på att jag har en biomarkör som ökar min risk för tjocktarmscancer, då kan det öka min motivation för screening.

Hon spår att tidig upptäckt av sjukdom är nödvändigt för att bana väg för nya behandlingar, inte minst av ekonomiska skäl.

– Ska vi ha råd med avancerade behandlingar måste vi upptäcka sjukdomarna tidigare, så att vi får färre fall.

Beatrice Melin anser också att vi behöver göra ännu mer för att uppväga starka riskfaktorer för cancer, som fysisk inaktivitet och att barn bränner sig i solen.

– Samtidigt ska man komma ihåg att cancer uppkommer på grund av en blandning av miljöfaktorer och genetik – men också slumpen! Det är ännu en anledning till att vi behöver kunna hitta markörer för sjukdom tidigt.

Om jag ska tippa på en “game changer” tjugo år framåt så är det att om man får vissa symtom, då tar man bara sina biomarkörer utan att man som individ tycker att det är något konstigt.
Beatrice Melin
A Tree

PREDICT-plattformen vid Umeå universitet

Forskningsprojektet PREDICT är en plattform för studier inom precisionshälsa. Blodproverna har tidigare samlats in vid olika typer av hälsoundersökningar i regionen.

– Det vi gör nu är att gå tillbaka och fråga de 74 000 medborgarna om förnyat samtycke till att använda deras blodprov, tillsammans med data om personen och dennes hälsa. Vi frågar också om vi får kontakta dem om vi hittar biomarkörer i blodprovet som gör att de kan bjudas in till en klinisk studie, säger huvudprojektledaren Beatrice Melin.

Cancer – ett av fem fokusområden

Horisont Europa är EU:s nya ambitiösa ramprogram för att tackla några av vår tids största globala utmaningar.

Programmet har fem fokusområden:

  1. Hitta fler botemedel mot cancer, förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer och säkra lika tillgång till vård i hela Europa
  2. Klimatanpassa minst 150 europeiska regioner
  3. Skydda och återställa våra hav och vatten
  4. Göra europeiska städer smarta och klimatneutrala
  5. Främja markhälsa och hållbara livsmedelssystem
CANCER
Med hopp om längre liv
Horizont # 15 | 2022 maj

Tidningen Horizont handlar om att se möjligheter och samarbeta mot visioner. Jag hoppas att detta nummer ska inspirera alla oss som på olika sätt arbetar inom och med hälso- och sjukvårdssystemet, och ge oss mod att fatta beslut där vi satsar på de innovationer som ger hopp om längre liv. Det är bara när vi vågar satsa som vi kan nå stora vinster – för individen, men också för samhället. För att nå dit är det nödvändigt att skapa ett modernare och långsiktigt hållbart system för introduktion och prioritering av nya behandlingar, för att kunna implementera innovationer på ett sätt som är jämlikt och skapar värde för både patienter och samhälle.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!