Partiernas vallöften till cancerpatienter
POLITIK | Av Jenny Ryltenius
Partiernas vallöften till cancerpatienter

I höst är det riksdagsval. Horizont har frågat partierna om deras cancervallöften och hur de ska infria dem.


clover

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Anders W Jonsson (C)

Sjukvårdspolitisk talesperson

 

 

– En central fråga för en förbättrad cancervård är att öka möjligheterna till tidig upptäckt och diagnos. En utbyggd och mer tillgänglig primärvård är en förutsättning för detta. Centerpartiet vill se en primärvårdsreform liknande den som genomförts i Norge. Alla patienter måste få rätt till en fast läkarkontakt, vilket skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i vården.

Öka möjligheterna till tidig upptäckt och diagnos

 

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Vi vill stärka cancerpatienternas ställning i vården genom en utvidgad patientlag som ger alla rätt att välja vård i hela landet. Utökade möjligheter att välja vårdgivare oberoende av landstingsgräns stärker såväl patientmakten som förutsättningarna för en mer likvärdig hälso- och sjukvård.

Informationen till patienter om vårdens tillgänglighet och kvalitet måste också förbättras. De nationella kvalitetsregistren fyller en viktig funktion, men har också ett stort behov av att utvecklas. De behöver bli mer lättillgängliga för patienterna så att det på ett enkelt sätt går att jämföra kvalitetsskillnader mellan olika mottagningar.

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt till alla patienter, en utvidgad patientlag och utveckling av nationella kvalitetsregister.

Emma Henriksson

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Emma Henriksson (KD)

Sjukvårdspolitisk talesperson

– För att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ cancervård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi vill i ett första steg överföra ansvaret för den specialiserade cancervården från landstingen till staten. Kortare väntetider, specialistkompetens, nationella riktlinjer och de bästa behandlingsmetoderna kan då komma alla till del.

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Tillit och förtroende mellan patient och läkare är avgörande för att öka livskvaliteten vid en cancerdiagnos. Vi vill återinföra patientansvarig läkare för att främja kontinuitet och anknytning till en viss läkare. En god uppföljning och eftervård av både fysiska och psykiska besvär är vitalt. Lättilllgängligt samtalsstöd för både den drabbade och anhöriga är också viktigt för att bearbeta till exempel oro för att cancern ska återkomma.

Överföra ansvaret för den specialiserade cancervården från landstingen till staten

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Vi ska arbeta för att Sverige får en ny regering med ett starkt kristdemokratiskt inslag

Barbro

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Barbro Westerholm (L)

Sjukvårdspolitisk talesperson

– Att utöver satsningen på regionala cancercentrum och nivåstrukturering av cancervården arbeta mot den åldersdiskriminering som finns inom cancerområdet, satsa på den palliativa vården som tyvärr försämrats enligt palliativregistret.

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Arbeta för att användningen av nya, effektiva cancerläkemedel kan finansieras och bli tillgängliga för cancerpatienterna utan dröjsmål.

Arbeta för att användningen av nya, effektiva cancerläkemedel kan finansieras och bli tillgängliga

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Det vi kan göra inom partiet är att uppmärksamma liberaler i landsting och kommuner på åldersdiskrimineringen och bristerna i den palliativa vården och att de på det lokala planet måste medverka till att bristerna åtgärdas.

När det gäller finansieringen av nya cancerläkemedel så arbetar vi för att vi får en finansieringsform av dyra läkemedel, dit nya cancerläkemedel hör, så att kostnaderna inte tränger ut annan nödvändig hälso- och sjukvård.

Cecilia

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

– Köer som drabbar cancersjuka ska skyndsamt minska. Patienten och patientsäkerheten ska alltid sättas främst. Tillgänglighet är a och o. Vi vill se till att högspecialiserad cancervård ytterligare koncentreras så att alla avancerade behandlingar och operationer genomförs av mycket erfaren personal.

Vi vill stärka den samlade vårdkedjan

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Som cancersjuk ska man inte behöva bli skickad runt till olika läkare och vårdenheter. Det skapar otrygghet. I dag kan en cancerpatient passera uppemot 25 övergångar inom cancervården. Vi vill stärka den samlade vårdkedjan för alla dem som lever med kronisk cancer. Och alla patienter ska ha rätt till en fast vårdkontakt. Kontinuitet i vården stärker patientens trygghet.

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Vi vill ta fram och uppgradera en ny nationell cancerstrategi 2.0 som innehåller konkreta lösningar på att bland annat korta väntetider, så att man kan känna sig trygg med att få rätt cancervård i rätt tid, nationell kompetensförsörjningsstrategi för att stärka cancervårdens medarbetare och tydliga krav på fast patientkontakt.

Jan

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Jan Lindholm (MP)

Sjukvårdspolitisk talesperson

– Våra vallöften beslutas på kongressen under våren. Det går inte att urskilja en enskild fråga för att få bukt med vår tids allvarligaste folksjukdom. Chanserna till bot ökar generellt när cancer upptäcks tidigt. Vi vill att fler cancerpatienter ska få sin diagnos i ett tidigt skede samt att alla ska få tillgång till vård av högsta kvalitet, oavsett var i landet man bor.

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Det är viktigt att hålla ihop cancervården och att kompetensen stärks genom hela vårdprocessen, från den förebyggande vården till rehabilitering och den palliativa vården. Det krävs fler insatser för att förbättra rehabilitering och det psykosociala stödet till cancerpatienter efter behandling.

Det krävs fler insatser för att förbättra rehabilitering

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Vi vill se riktade insatser för att nå grupper som i lägre utsträckning deltar i screeningprogram, för att säkerställa fler tidiga upptäckter av cancer. En nivåstrukturering av canceroperationer är nödvändig för att säkerställa en hög kvalitet på ingreppen över hela landet. Vi vill genom utbildning stärka kunskap och kompetens inom området på kort sikt, för att på lång sikt återkomma till idén om speciella läkare med cancerkompetens på vårdcentralerna.

Anna Lena Sörenson

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Anna-Lena Sörenson (S)

Vice ordförande i riksdagens socialutskott

– Att hälso- och sjukvården är en högt prioriterad fråga för oss, där vi gör historiskt stora investeringar i den budget vi nyligen lagt fram. Flera av satsningarna kan komma cancervården till del, exempelvis den breda tvåmiljarderssatsningen på sjukvårdens personal. Vi pekar också ut cancervården i våra politiska riktlinjer som ett område vi kommer att prioritera under nästa mandatperiod.

Vi vill stärka primärvården

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Vi vill exempelvis stärka primärvården, vilket är viktigt för många med kroniska sjukdomar, inklusive kronisk cancer.

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Förverkliga vår budget och se till att våra budgetsatsningar blir till verkstad ute i landstingen.

Per Ramhorn

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Per Ramhorn (SD)

Sjukvårdspolitisk talesperson

– Att vårdgarantin ska efterlevas och att vi på sikt helt ska ta bort vårdköerna. Man ska inte behöva vänta på sin cancerbehandling och sedan när man väl får en tid så är det för sent att göra något.

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Genom att snabbt få vård blir rehabilitering i många fall snabbare och människor kan återgå till sitt liv i stället för att vänta i en vårdkö och inte få den vård man behöver. Det är viktigt att man som patient kan vara säker på att hälso- och sjukvården finns där när man behöver den. Ingen patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins dagar om det inte finns medicinska skäl för det. Landstingen ska upprätta samverkansavtal med offentliga och privata vårdgivare inrikes och utrikes så att de kan garantera utredning, behandling eller operation för svenska patienter inom vårdgarantins dagar.

 

Vårdgarantin ska efterlevas

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Vi anser att sjukvårdspersonalen är en av välfärdens absolut viktigaste yrkesgrupper. Därför vill vi genom ett flertal stora satsningar och förslag, som alla syftar på att förbättra arbetssituationen för sjukvårdens personal, underlätta för vidareutbildning för personalen. Våra satsningar på personalen gynnar de cancersjuka patienterna.

Karin Rågs

Vad är ditt viktigaste vallöfte till cancerpatienter?

Karin Rågsjö (V)

Utskottsansvarig för socialutskottet och hälsopolitisk talesperson

– Att ta bort ojämlikheten inom cancervården, både den som är grundad på klass och den som är geografiskt betingad. Överlevnaden i cancer har ökat i samtliga socioekonomiska grupper de senaste 20 åren, men glappet mellan de olika grupperna kvarstår. Högutbildade får mer tid för sina frågor och önskemål trots att personer med lägre utbildning är i större behov av sådant stöd. Det handlar om klass.

Det finns också regionala variationer som inte är acceptabla och som det krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med. Det är dags att ta sikte på en jämlik cancervård.

Ta bort ojämlikheten inom cancervården

Hur vill ditt parti göra det lättare att leva med cancer 2018, inte bara överleva cancer?

– Hålla fast de nationella cancercentrum som finns. Bygga upp en tydlig och bättre vård för ”överlevare.” Här ingår till exempel psykosocialt stöd, anhörigstöd och adekvat vård som underlättar.

Vad ska ni göra för att detta löfte ska infrias?

– Cancervården i Sverige behöver alla skattekronor den kan få. Jämlik cancervård är beroende av att vi bygger upp välfärden genom skatter. Varje krona som går till vinstjakt i välfärden samt skattesänkningar tar bort möjligheten att bygga en jämlik hälsa och därmed även en jämlik cancervård.

LEVA MED CANCER
Lever Med Cancer
Horizont # 8 | 2018 januari

Vi har kommit långt i Sverige och har behandlingsresultat i världsklass. Naturligtvis har vi utmaningar att lösa för att fortsätta leverera så bra resultat, men den största förbättringspotentialen i närtid ligger kanske i den delen av livet med cancer som utspelar sig utanför sjukhuset.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!