Hemmonitorering ger ökad trygghet
maj 2023
Maggie Abrahamsson

Framtidens vård formas runtom i Sverige, då flera regioner har börjat stärka patientens medverkan i vården genom att använda hälsodata på nya sätt. I Region Jämtland Härjedalen har hemmonitorering fört vården närmare patienter i glesbygd och samtidigt sparat resurser. Patienten Maggie Abrahamsson i Lien har ständig kontakt med primärvården genom hemmonitorering av högt blodtryck och hjärtsvikt, och behöver därför sällan besöka vården fysiskt. Hon upplever en stor trygghet i att veta att primärvården har koll på hennes värden, då hon bor ensam i ett hus ute på landsbygden.

Förut fick jag lite dödsångest när jag gick och lade mig på kvällen och undrade om jag skulle vakna igen på morgonen. Men sedan jag började med den här hemmonitoreringen så känner jag en enorm trygghet, säger Maggie Abrahamsson.

¨2018 inledde Region Jämtland Härjedalen ett pilotprojekt med hemmonitorering. Syftet var att ge de patienter som kan och vill ta ett ökat ansvar för sin egenvård och hälsa, tillgång till digitala verktyg för självmätning och digital kontakt med sjukvården. Först ut var två hälsocentraler i Ragunda kommun och nu är strax över 500 patienter anslutna. Det som nu pågår inom regionen är ett uppskalnings- och implementeringsarbete där både fler patienter och fler sjukvårdsenheter ska börja med egenmonitorering, både inom primärvård och specialistvård.

Vi fick omgående och massiv återkoppling från nöjda patienter. Det handlade om tryggheten i att kunna sitta hemma och ta sitt blodtryck utan att behöva stressa i väg till en vårdcentral och att man visste att det sitter någon på andra sidan och om blodtrycket ligger fel så får man veta direkt vad man ska göra, förklarar Annette Boije, verksamhetsutvecklare på regionen.

Hemmonitoreringen kom till då Annette Boije och hennes kollegor diskuterade hur de skulle kunna arbeta mer förebyggande med patienter med kroniska sjukdomar. Traditionellt träffade sjukvården patienterna vid vårdbesök, men de saknade insikt i hur patienterna faktiskt mådde under tiden däremellan – såvida de inte kom in och hade blivit akut sjuka.

– Målet var att mycket tidigare kunna få kunskap om ifall det är en patient som håller på att bli försämrad i sin kroniska sjukdom, för att snabbare kunna vidta förebyggande åtgärder. Samtidigt ville vi ge patienterna möjlighet att ta ett större eget ansvar för sitt mående. För att skapa största möjliga trygghet så har både patienterna och sjukvårdspersonal möjlighet att direkt i egenvårdsstödet digitalt kommunicera med varandra, vilket medför att för patienten är sjukvården bara ett sms bort. Denna ökade tillgänglighet har bidragit till en ökad trygghet både för patienter och personal, säger Annette Boije.

Hemmonitorering ger ökad trygghet

Maggie Abrahamsson är 73 år och bor i Lien, i Ragunda utanför Östersund. För några år sedan fick hon problem med sköldkörteln, följt av hjärtsvikt och högt blodtryck och hon blev då en av de första patienterna i Sverige som erbjöds hemmonitorering. – När jag började med det här så fick jag kontakt med vårdcentralen så fort jag gick upp i vikt, eller så fort blodtrycket var för högt. Jag kände att gud, här får jag hjälp när som helst! Skrev jag till dem i chatten på eftermiddagen så visste jag att senast på morgonen efter så hade jag ett svar, förklarar Maggie Abrahamsson.

Maggie fick med sig en smart våg och en blodtrycksmätare hem. Dessa är kopplade till en app i telefonen som tar emot värdena och skickar dem vidare till vårdcentralen, där personalen kan följa alla patienter via en webbapplikation och kontakta dem direkt via chatten ifall något värde inte ser bra ut. Till exempel kan läkemedelsbehandlingar justeras direkt, antingen med höjda eller sänkta doser, beroende på hur hälsodatan visar att patienten svarar på behandlingen. Snabbare optimering av läkemedelsdosering kan också göra att patienter kan sluta ta t.ex. blodtrycksmedicin tidigare och klara sig bra enbart på fysisk aktivitet.

Resultaten av hemmonitoreringen har inte låtit vänta på sig. Region Jämtland Härjedalen har lyckats införa en digital egenvårdsmodell och flyttat över aktiviteter från sjukvården till egenvård. Patienterna blir mer engagerade i sin hälsa och känner ökad trygghet.

Detta har i sin tur lett till att hälsoparametrarna förbättras, patienternas fysiska aktivitet ökar och att personalen kan arbeta på nya sätt och stödja fler personer än med traditionella arbetssätt. Från att träffa en patient åt gången fysiskt, kan nu personalen monitorera blodtrycket på 100–150 patienter samtidigt. Regionen har även sett en halvering av antalet inläggningar av hjärtsviktspatienter.

– Vi vill även kunna utöka antalet tillstånd där vi kan erbjuda hemmonitorering, till exempel om en patient ska få en ny medicin insatt och behöver följa blodtrycket. Redan nu ser vi sådana vinster med arbetssättet att vi tror att vi kommer att uppnå våra mål, säger Annette Boije.

Hemmonitorering ger ökad trygghet
Annette Boue

ANNETTE BOIJE, Verksamhetsutvecklare Region Jämtland Härjedalen

Hemmonitorering är dock inte rätt väg att gå för alla patienter. Sjuksköterskorna gör en egenvårdsbedömning av varje patient, om de klarar att monitorera på egen hand. Det kan röra sig om patienter med nedsatt syn, reumatiska problem eller som av andra anledningar inte klarar av att använda utrustningen. Dessa patienter hanteras på vårdcentralen i stället.

– Det frigörs tid på vårdcentralen när inte lika många behöver komma in. Vi brukar säga ”digitalt när det passar och fysiskt när det behövs”. På det viset stärker vi patientsäkerheten genom att vi mycket snabbare har en möjlighet att förhindra att akuta situationer uppstår, där ambulans måste tillkallas och patienter måste åka in till sjukhuset för att bli inlagd och få behandling innan de kan få åka hem igen, berättar Annette Boije.

För att en modell med hemmonitorering ska lyckas finns det en rad framgångsfaktorer som är centrala. – Om man ska börja med att införa nya arbetssätt så behöver verksamheten vara delaktig ganska tidigt och måste också få det stöd som de behöver för att kunna koncentrera sig och fokusera sig på patientverksamhet. Dessutom behövs ett ledningsstöd. Då egenmonitorering kräver beslut på olika nivåer så behöver man följa upp tillbaka till alla nivåer och se till att det finns en röd tråd, säger Annette Boije.

– Om man ska börja med att införa nya arbetssätt så behöver verksamheten vara delaktig ganska tidigt och måste också få det stöd som de behöver för att kunna koncentrera sig och fokusera sig på patientverksamhet. Dessutom behövs ett ledningsstöd. Då egenmonitorering kräver beslut på olika nivåer så behöver man följa upp tillbaka till alla nivåer och se till att det finns en röd tråd, säger Annette Boije.

Samtidigt som de styrande politikerna i Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiva till hemmonitorering, så väcks fler aspekter som behöver lösas ju närmare själva verksamheten man kommer, oaktat att även tjänstemännen och vårdpersonalen är positiva i grunden.

– Det kan handla om att man har en liten hälsocentral, med kanske tre distriktssköterskor varav någon är sjukskriven. Då är det kanske inte det bästa läget att implementera ett nytt arbetssätt utan då får man avvakta. Det är ju ofta så när man inför sådant som ska ge vinster över tid, så tar det oftast lite mer resurser i början, förklarar Annette Boije.

Gensvaret från patienterna har varit väldigt positivt. Efter att Maggie Abrahamsson intervjuats i SVT om hemmonitoreringen hörde patienter av sig från flera regioner i Sverige och ville veta hur de själva kunde få tillgång till samma sorts vård. Själv har Maggie bara goda erfarenheter.

– När folk frågar mig vad jag tycker så brukar jag säga tre saker. Det får mig som patient att känna mig trygg, jag känner mig hörd och jag känner mig sedd, avslutar Maggie Abrahamsson.

Pilotprojektet är nu i ett breddinförande som ett permanent arbetssätt i Jämtland Härjedalen. De diagnoser som inledningsvis inkluderades var hypertoni, för att sen även omfatta andra kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärtsvikt, psykisk ohälsa och KOL.

Syftet är att ge de patienter som kan och vill ta ett ökat ansvar för sin egenvård och hälsa tillgång till digitala verktyg för självmätning och kontakt med sjukvården, samt att ge sjukvården tillgång till ett arbetsstöd som sorterar inkommande information från egenvården. Projektet syftade även till att utveckla kunskap, organisation och processer för att genomföra liknande tester i framtiden och kunna öppna upp regionen som testbänk för distansöverbryggande teknik.

Patienten får utrustning i hemmet och ett aktivitetsarmband, där man själv mäter sina värden och följer upp sina mål kring fysisk aktivitet. Via en mobilapp går det att chatta med sjukvården. Skulle patienten bli försämrad får hälsocentralen en signal och kan kalla in patienten.

De främsta vinsterna är:

  • Att kunna arbeta förebyggande i mycket högre grad än tidigare vilket gynnar både patienter och sjukvård.
  • Att patienterna inte behöver åka in på sjukhus.
  • En förflyttning där patienten får tillgång till sina egna värden, kan lära, ta egna beslut och får kontroll själv. Monitorering i hemmet förflyttar gränssnittet i vad sjukvården behöver vara involverad i.
  • Ökad trygghet för patienterna.

Hemmonitorering bidrar även till hållbarhet genom:

  • Minskat behov av resande – och utsläpp.
  • Mindre behov av lokaler och engångsmaterial.
  • Minskad miljöbelastning vid produktion, transport, avfalls- och avloppshantering bland annat genom att användningen av läkemedel följs upp i realtid och optimeras.
Från kod till vård – så leder hälsodata till större värde för patienter
Horizont # 16 | 2023 maj

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!