Egna hälsodata nyckeln till ökad kunskap om patienten
april 2023
Hanna Svensson

Hon har monitorerat sin hälsodata sedan Berlinmuren föll, för att ha koll på sin diabetes typ 1. Då var det stick i fingret som gällde för att mäta blodsockret, numera mäter hon 240 gånger om dagen via en kontinuerlig blodsockermätare. 

Möt patienten Hanna Svensson, som anser att patienterna ska ges möjlighet att bidra med sina hälsodata för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.

Olika typer av egeninsamlade hälsodata har fått allt större betydelse under senare år, som komplement till sjukvårdens journaldata. 

Relationen mellan den enskilda patienten och sjukvården är ett genomgående tema i Hanna Svenssons tankegångar om hälsodata. Det finns en tendens i sjukvården till att låta journaldata ligga till grund för alla beslut om åtgärder, exempelvis när det gäller läkemedelsbehandling. Idag används inte patientgenererade data, såsom hälsodata, när viktiga beslut ska fattas inom vård eller behandling, och viktig kunskap kan därigenom gå till spillo.

- Det pratas så mycket om ”hälsodata” idag, men när man verkligen lyssnar så inser man att nästan allt kommer från sjukvården. Därför ville jag zooma ut och visa att hälsodata är så mycket mer än det som är journalfört, förklarar hon.

Under en kurs i reglerteknik 2005 förklarade Hannas professor att det fanns två saker som han tyckte var särskilt intressant inom området. Den första var hur man programmerar en JAS 39 Gripen så att planet inte störtar. Den andra var diabetes. Den första tanken som dök upp i Hannas huvud var att hon aldrig ville jobba med något som var så privat och personligt som hennes egen sjukdom, men några år senare kom hon på andra tankar.

Hanna Svensson

Vid det laget hade Hanna Svensson mängder med hälsodata i pappersböcker och satt och scrollade upp och ner i webbgränssnitt för att få koll på sina blodsockervärden. Samtidigt arbetade hon för Volvo med en prototypbil som parkerade helt autonomt, utan förare i bilen. Tanken väcktes: ifall en sådan bil var möjlig, varför skulle hon då behöva sitta och titta på insulinkurvor flera timmar varje kväll?

- Jag utvecklade då en algoritm för att beräkna insulinkänslighet, så att jag bättre skulle kunna ställa in min insulinpump. Tyvärr var det väldigt svårt att få ut den på marknaden och hitta en fungerande affärsmodell, och jag insåg då att det krävs en systemförändring mer än bara enskilda produkter, säger Hanna Svensson.

Hanna Svensson arbetar idag på RISE, ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Främst fokuserar hon på metrologiska principer för kategoribaserade mätningar, men även på egenmonitorering och egeninsamlade hälsodata. 

- Egeninsamlade hälsodata kan vara allt ifrån vad man tänker och kommer ihåg att man gjort, till hur man mår och mätvärden av olika slag . Syftet med egenmonitoreringen är att skapa struktur och ordning, så att man kan hitta mönster och förbättra saker, förklarar Hanna Svensson.

Inom Vinnovas innovationsprogram Swelife fick man upp ögonen för egenmonitorerade hälsodata och de finansierade en rapport, som Hanna Svensson tog fram: ”Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv”. 

Utöver att gå igenom akademiska artiklar, intervjuade Hanna nio personer bland annat om vad egeninsamlade hälsodata är för dem och hur de förhåller sig till hälsodata och journaldata kopplat till forskning. Hanna Svensson lyfte även fram sina egna hälsodata under ett år, som uppgick till cirka 95 000 datapunkter, varav enbart 26 stycken fanns i sjukvårdens journaler. Resten rörde hennes egenvård.

sjukvården har ett stort ansvar att stödja patienterna och hjälpa dem dra slutsatser från sina egenmonitorerade data

Med en så stor andel av vården som ligger på patienten själv, menar Hanna Svensson att sjukvården har ett stort ansvar att stödja patienterna och hjälpa dem dra slutsatser från sina egenmonitorerade data . Eftersom varken läkaren eller patienten själv har alla svar är det viktigt med dialog för att komma fram till en form av behandling som fungerar för patienten i vardagen.

- När jag gick på högstadiet hade jag svårt att komma ihåg att ta med mig insulinsprutan till matsalen. Jag ville kunna göra någonting hemma vid frukost, och föreslog ett mer långtidsverkande insulin för att täcka både frukost och lunch. Inte den bästa lösningen rent medicinskt, men min läkare såg helheten och vad som funkade för mig och så behandlade vi min diabetes så i några år, berättar Hanna Svensson.

Hanna Svensson ser en trend i hur man vill få in patienternas egna monitoreringsdata såsom levnadsvanor i sjukvården, vilket hon inte tror är rätta vägen att gå. GDPR och möjligheten att få sina uppgifter raderade finns nämligen inte när informationen blir patientdata.

- Det är ju bra ur en patientsäkerhetssynvinkel, men det kan ju göra att folk inte vill dela med sig av sådant som hur mycket man tränar eller inte, med risk för att anklagas för att inte ha gjort allt man kan, och därmed får skylla sig själv för sitt tillstånd. Alla personliga hälsodata behöver inte vara i sjukvården, förklarar Hanna Svensson.

Utvecklingen, där stora mängder individuella hälsodata lagras på olika nivåer i sjukvården, kan medföra andra risker. En sådan risk, som Hanna Svensson anser måste hanteras, är att steget kan vara kort till att patienter börjar nekas olika former av hjälpmedel, eftersom data till exempel skulle kunna påvisa att de inte används varje dag.

- Man är ju redan väldigt maktlös som patient och många måste spela sina kort rätt för att få de hjälpmedel de behöver. Det måste därför finnas en jämn maktbalans mellan sjukvården och patienterna för att jag som patient ska vilja dela med mig. För data och information är ju ändå en form av makt.

Tillgång till egeninsamlade hälsodata kommer tveklöst att ha stor betydelse för framtida innovationer. Slutsatsen i Hanna Svenssons hälsodatarapport är att det är viktigt att samhället utarbetar tydliga riktlinjer för hur och när individdata kan användas. Ett sådant exempel är Vinnova-initiativet Vinter, en innovationstävling för att skapa tjänster för personer med diabetes typ 1. Ett konsortium har, med stöd från Vinnova, utvecklat en digital plattform för säker delning och användning av känsliga data. Detta kan vara en modell för hur ett ekosystem kring datahantering inom vård och omsorg, tillsammans med individ och näringsliv, skulle kunna utvecklas.

Hanna Svensson ser framför sig att vi kommer sluta prata om hälsodata och i stället prata om hur data kan lösa olika utmaningar. Dessutom menar hon att vi kommer att mäta fler aspekter, såsom livskvalitet och fysisk förmåga.

- Det är väldigt viktigt vilka saker man mäter, och framför allt kanske att man har patienter med i rummet när man bestämmer det. Först då kommer vi kunna styra mot riktigt bra hälsolösningar, avslutar Hanna Svensson.

Hanna Svensson

ARBETAR MED: Ingenjör på RISE, Research Institutes of Sweden. 
BOR I: Göteborg.
UTBILDNING: Civilingenjör i teknisk fysik.
PATIENTERFARENHET: Diabetes typ 1 sedan 33 år, reumatoid artrit sedan 5 år.
FORSKNING: Har tagit fram en rapport med titeln ”Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv”.


RAPPORT: ”Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv”

En enkätundersökning genomfördes på 188 personer, varav cirka hälften hade en eller flera kroniska sjukdomar. Mer än hälften av alla samlade in egna hälsodata dagligen. 30 procent av kronikerna gjorde det för att komplettera sin hälso- och sjukvård. 

84 procent var positiva till att dela hälsodata med vården eller i forskningssyfte, dock var bara 67 procent positiva till att dela journaldata.

Anledningar till att färre personer vill dela journaldata är att andra gör tolkningar om dem som de inte kan påverka samt att det är data av privat karaktär.

Anledningar till att vilja dela data i sin egen vård är en förhoppning om förbättrad behandling, individanpassad/skräddarsydd vård, bättre behandling och kvalitetssäkring. 

I forskningssyfte är anledningar att man vill hjälpa andra, driva forskningen framåt och hitta nya lösningar, mediciner och orsaker till sjukdomar. Som anledning att inte vilja dela sina data i den egna vården är att man inte tror att hälso- och sjukvården är intresserad och en oro för att det delas med tredje part.

Från kod till vård – så leder hälsodata till större värde för patienter
Horizont # 16 | 2023 maj

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!