snabba fakta framtiden

Fem utmaningar att lösa

Nya framsteg i kampen mot cancer för med sig nya utmaningar. Förhoppningarna på vad cell- och genterapier kan betyda för överlevnad och livskvalitet är stora. Men vägen framåt är inte spikrak.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta Lundin

1. Hitta rätt patienter

 

2. Sprid i hela landet

 

3. Lös finansieringen

 

4. Partnerskap som lyfter

 

5. Fortsatta studier

 

1. Hitta rätt patienter

Möjlighet:

Cell- och genterapier har potential att med en enda behandling bota eller trycka tillbaka en sjukdom så pass mycket att patienten kan leva med den. Patienten kan leva ett friskt liv i stället för ett liv präglat av sjukdom och upprepade behandlingar.

Utmaning:

De cell- och genterapier som redan finns eller som nu utvecklas inom cancerområdet hjälper inte alla och ännu finns inget sätt att veta i förväg vilka patienter som har nytta av behandlingen. Än saknas också långtidsuppföljningar av patienter.

2. Sprid i hela landet

Möjlighet:

I dag har Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset tillstånd att använda cell- och genterapi vid en typ av lymfom respektive en typ av leukemi. Fler varianter av cell- och genterapi vid fler diagnoser förväntas införas de kommande åren. Antalet patienter kommer att bli fler.

Utmaning:

När behandlingsmöjligheterna och patienterna blir fler ökar behoven av nationell samordning. Ska alla typer av behandlingar ges på alla universitetssjukhus eller delas upp? Hur ska kunskapen om behandling och biverkningar spridas till vården i hela Sverige så att patienter kan följas upp och få hjälp med eventuella sena biverkningar där de bor?

3. Lös finansieringen

Möjlighet:

Med en kort behandling kan patienten leva ett friskt och vanligt vardagsliv med jobb och fritid. Det ger ett positivt tillskott till samhällsekonomin genom att patienten slipper upprepade behandlingar och kan arbeta och betala skatt.

Utmaning:

Även om samhället på lång sikt tjänar på att invånarna mår bra och arbetar kommer dagens cell- och genterapier med en stor engångskostnad. I dag hamnar den hos sjukvården och regionerna. En del av samhället bär alltså kostnaden, medan en annan får vinsten. Utvecklingen riskerar att bromsas om man inte hittar en modell för finansiering som alla är överens om.

4. Partnerskap som lyfter

Möjlighet:

Cell- och genterapier innebär ett tätare samarbete mellan läkemedelsindustri och sjukvård än tidigare. När kloka människor arbetar tillsammans skapas nya möjligheter.

Utmaning:

Behandlingarna är avancerade och omgärdas av strikta regelverk och procedurer både inom industri och i hälso- och sjukvård. Ju fler cell- och genterapier som godkänns, desto fler kommer dessa procedurer att bli. Finns det möjlighet för samordning och synergieffekter?

5. Fortsatta studier

Möjlighet:

Fler diagnoser, enklare behandling, bättre resultat. Forskare och läkemedelsindustri är hoppfulla om att utveckla cell- och genterapier som på olika sätt överträffar dem som redan finns. Mycket spännande forskning pågår redan, till exempel att skapa omprogrammerade T-celler som kan ligga på lager i stället för att tillverka nya för varje patient, och möjligheten att styra hur länge de modifierade cellerna blir kvar i kroppen.

Utmaning:

Sverige behöver en infrastruktur som stödjer kliniska studier och lockar till sig internationella undersökningar. Även inom landet behöver rekryteringen till studier fungera i alla regioner, så att det inte bara blir patienter från universitetssjukhus som får möjlighet att delta.

ONCSE2003096-02