Framtidens vård på valsedeln
maj 2022

I september är det val i Sverige och vårdfrågan hamnar högt när väljarna rankar sina viktigaste frågor. En uppgift som vårdpolitiker på alla nivåer behöver ta sig an är hur nya innovationer och disruptiva metoder ska tas ut i verksamheten och komma patienterna till del. Systemet för införande av nya behandlingar behöver utvecklas i takt med forskningsframstegen. Ytterligare en utmaning är hur likvärdigheten över landet ska stärkas.

Horizont har tagit pulsen på två av landets ledande regionpolitiker för att höra hur de ser på besluten som kommer att vara avgörande för framtidens vård.

Svensk hälso- och sjukvård står stark i internationella jämförelser mycket tack vare en stolt historia av forskningsframsteg och innovationer. Detta är en tradition många vill värna. ”Sverige ska vara en ledande life science-nation” slår regeringen fast i den svenska life science-strategin. Insikten att dagens forskning är morgondagens sjukvård är viktig, särskilt med tanke på de stora utmaningar som väntar. Fler blir äldre och befolkningsmängden ökar – och med det kommer ökade vårdbehov.

Samtidigt är den ekonomiska verkligheten krass. Vilken hälso- och sjukvård vi kan ha i framtiden avgörs i mångt och mycket av politikens förmåga att fortsätta skapa förutsättningar för att ta tillvara innovationer i en pressad situation där behov behöver prioriteras.

I det svenska systemet är regionerna nyckelaktörer för att de nationella ambitionerna ska bli verklighet i vården. Marie Morell är moderat oppositionsråd i Region Östergötland. Hon ser att svensk sjukvård ligger i framkant i världen, men sam-tidigt är ojämn i sin förmåga att implementera innovationer.

– Ibland är vi jättebra på att ta in nytt, men ibland tar det alldeles för lång tid utan att någon riktigt förstår varför, säger Marie Morell.

Ibland är vi jättebra på att ta in nytt, men ibland tar det alldeles för lång tid utan att någon riktigt förstår varför.
Marie Morell (M)
Marie Morell, moderat oppositionsråd i Region Östergötland

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne

I Region Skåne är Anna-Lena Hogerud (S) regionråd. Även hon ser att svensk sjukvård är bra men att det finns potential att bli bättre.

– Det kan till exempel handla om att se till att avsätta tid till forskning för de anställda som forskar, så att det inte trängs undan av annat arbete. Att skapa sådant utrymme är förstås också en resursfråga, säger hon.

De är båda överens om att det behövs mer samordning och samarbete för att optimera utnyttjandet av framsteg inom forskningen.

– Det är viktigt att fortsätta fördjupa samarbetet med akademin och näringslivet för att ta till vara den potential som finns inom till exempel life science, säger Anna-Lena Hogerud.

Marie Morell lyfter life science-noder och samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen som goda exempel.

– Vi behöver hela eko-systemet. En innovation och ny bra lösning behöver en finansiering, en betalningsmodell och en tanke om hur det ska fungera runt produkten. Här kan vi bli bättre på att beskriva behoven i vården för företagen så vi kan gå i takt med varandra.

Nya behandlingsalternativ kan skapa ett stort värde för den enskilde patienten i form av förbättrad hälsa och livskvalitet, och innebära investeringar i hälso- och sjukvårdssystemet och samhället som helhet på sikt. I ett tufft ekonomiskt läge ställs frågan: klarar regionerna att ta de hälsoekonomiska beslut idag som är nödvändiga för morgondagen?

– Det borde inte vara ett problem eftersom all hälso- och sjukvård går ut på att göra insatser där vinsten hamnar någon annanstans. Men vi är inte tillräckligt bra på detta idag. Jag tror vi behöver bli bättre på att fråga efter vilka förbättringar som kan bli resultatet av en investering, säger Marie Morell.

Enligt Anna-Lena Hogerud handlar det om politiska prioriteringar.

– Det är viktigt att regionerna avsätter pengar till investeringar, även om det innebär att man måste höja skatten. Rör det sig om väldigt stora investeringar som behövs i hela landet så kan det förstås också vara rimligt att staten hjälper till, men i grund och botten är sjukvård ett regionalt ansvar.

Det handlar inte enbart om resurser för att sjukvården ska ge rätt förutsättningar för innovationer. En miljö som stimulerar och hanterar nya metoder skapas inte i en handvändning. Anna-Lena Hogerud lyfter ledarskapets betydelse.

– En viktig del är att visa upp goda exempel och arbeta för att ledarskapet i organisationen ska genomsyras av en uppmuntrande inställning till innovationer. En annan del är att ta till vara på den kompetens som vår personal har, till exempel genom att förbättra förutsättningarna att ägna sig åt forskning parallellt med kliniskt arbete.

Det är viktigt att fortsätta fördjupa samarbetet med akademin och näringslivet för att ta till vara den potential som finns inom till exempel life science.
Anna-Lena Hogerud (S)
Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland

Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland

Marie Morell instämmer att ledarskapet är av stor vikt. 

– Det behövs nyfikenhet och ett tillåtande arbetssätt.

Vi behöver stärka upp och stimulera mer forskning och kliniska prövningar, där har vi halkat efter, säger hon.   

När life science-frågor diskuteras är det sällan den mest  intensiva politiska debatten. Det finns en relativt bred samsyn i att frågan är viktig.  

– I det direkta arbetet upplever jag att det finns en stor samsyn över blockgränsen. Det är bra eftersom det ger en stabilitet och en långsiktighet som främjar forskning och  innovationer, säger Anna-Lena Hogerud.  

Marie Morell delar den bilden, men vill dock lyfta ett  varningens finger i skillnaden i synen på privata alternativ.  

– Jag känner en oro över den lagstiftning som kan komma av vänstergiren Socialdemokraterna gör. När man på olika  sätt vill begränsa valfriheten och privata alternativ kommer det att påverka och på många håll sätta stopp för mycket av innovationskraften, säger hon. 

Den regionala nivån är beroende av den nationella politiken. Där sätts ambitionen att Sverige ska vara ledande inom life science, men också ramverket för regionerna. Marie Morell  ser lagstiftningen kring hälsodata som den fråga där den  nationella nivån måste leverera snabbt.   

– Sverige sitter på en guldgruva med data vi skulle kunna använda smartare. Vi skulle kunna arbeta förebyggande med att hitta riskgrupper och riskpatienter, säger hon.  

 När Anna-Lena Hogerud ska peka ut var den nationella nivån behöver bidra lyfter hon forskningsfrågorna.  

– Finansiering av forskning är primärt ett statligt ansvar som är centralt för att främja nya innovationer. Det nya nationella systemet för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården har också en viktig roll att spela för att se till att nya rön och  metoder kommer ut i verksamheterna på ett likvärdigt sätt i hela landet, säger hon.  

Frågan är hur stort utrymme frågor om morgondagens vård kommer att få i valrörelsen. Ska Sverige nå ambitionen om att vara en ledande life science-nation är det viktigt att ha blicken både på uppgiften närmast och på horisonten.  

CANCER
Med hopp om längre liv
Horizont # 15 | 2022 maj

Tidningen Horizont handlar om att se möjligheter och samarbeta mot visioner. Jag hoppas att detta nummer ska inspirera alla oss som på olika sätt arbetar inom och med hälso- och sjukvårdssystemet, och ge oss mod att fatta beslut där vi satsar på de innovationer som ger hopp om längre liv. Det är bara när vi vågar satsa som vi kan nå stora vinster – för individen, men också för samhället. För att nå dit är det nödvändigt att skapa ett modernare och långsiktigt hållbart system för introduktion och prioritering av nya behandlingar, för att kunna implementera innovationer på ett sätt som är jämlikt och skapar värde för både patienter och samhälle.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!