Att mäta värdet av hälsa
maj 2023 | LEDARE | Av Katarina Beech
Katarina Beech

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

I det här numret kommer du att möta dem som vågat gå i bräschen för utveckling, som tagit klivet och redan satt hälsodata på agendan i Sverige och Norden.

Förbättrad hälsa och ett längre liv har ett inneboende värde i sig – det monetära värdet kan påvisas direkt genom att fråga drabbade individer om vad de är villiga att betala för olika hälsofrämjande åtgärder eller avslöjas indirekt genom att observera hur individer faktiskt beter sig i samband med hälsa och eventuella riskfaktorer.

På vilka sätt kan vi mäta värdet av hälsa och leva ett hälsosammare liv? Vilken roll har hälsodata i dagens och morgondagens svenska hälso- och sjukvård? Hur bidrar data till ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem, med basen i modern teknik samt informationsdriven vård och behandling, med fokus på att främja hälsa med våra begränsade resurser? Det är några av många frågor som vi kommer att belysa.

Hälsodata är ett mångtydigt begrepp som sannolikt betyder olika saker beroende på vem du frågar. På systemnivå avser hälsodata all data som rör befolkningens hälsa på ett eller annat sätt. Det kan handla om så vitt skilda faktorer som väder, buller, pandemier, socioekonomi etc. Ur ett life scienceperspektiv – relevant för ett forskande läkemedelsföretag – avser hälsodata all data som kan användas för att förbättra individers hälsa samt driva innovationer och ekonomisk tillväxt inom hälso- och sjukvården. Genom att dela data menar vi att hälsodata blir tillgängliga och kan delas i ett användbart format för dem som behöver dem.

Målet med att använda och dela hälsodata blir att ge bättre insikter och bidra med lösningar vi inte hade haft utan dessa data. Data tillför alltså viktiga värden för vård, behandling, patient, forskning och viktig utveckling kring läkemedel.

Under decennier har fokus inom svensk sjukvård lagts framför allt på akuta sjukdomar och besvär, väldigt lite medel har lagts på hälsofrämjande åtgärder. Modern teknik och primär- och sekundäranvändning av hälsodata möjliggör nya arbetssätt och insikter, exempelvis kan vi agera betydligt tidigare i sjukdomsförlopp och göra nytta för patienten tidigare.

Om vi tänker på hur användningen av hälsodata kommer att påverka hälso- och sjukvården är det uppenbart att det främst är tre områden som kommer påverkas. Det första är sjukvården och vårdpersonalen, som kommer få bättre verktyg och beslutsstöd. Det andra området är slutanvändarna, d.v.s. patienterna, som kan få bättre vård. Det tredje är samhället, som får möjlighet att använda begränsade resurser på ett mer effektivt sätt.

Att utforska möjligheterna med hälsodata är bara i sin linda. Syftet med Horizont är att lyfta blicken mot horisonten, inom ett specifikt ämnesområde som berör läkemedel. Innehållet i tidningen ska vara intressant, aktuellt och engagera dig som läsare. I det här numret vill vi länka alla delar som hälsodata avser, nämligen vård, behandling, läkemedel, forskning och innovation.

Vi hoppas att du gillar vårt nya nummer och vi ser givetvis fram emot fortsatt dialog med dig kring hur vi gemensamt bidrar till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Hör gärna av dig till oss om dina tankar i allmänhet kring hälsodata och i synnerhet hur vi tillsammans kan omsätta värdet av hälsodata för Sveriges patienter.

Från kod till vård – så leder hälsodata till större värde för patienter
Horizont # 16 | 2023 maj

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!