Foto : Anna Molander
Patienten väljer hur mötet ska ske
Patienten väljer hur mötet ska ske
Av Åsa Bolmstedt - DIGITALA LOSNINGAR
BLODCANCER
Fritt flöde
Horizont # 6 | 2016 december

På 30 år har blodcancer utvecklats till en sjukdom som många lever länge med. Det innebär nya utmaningar: Hur ska patienternas sporadiska besök i vården organiseras effektivt? Hur ska alla patienter få tillgång till nya behandlingar och stöd att leva med en kronisk sjukdom? Blodcancer är också en av de cancerformer som drabbar barn.

EFTER DEN FÖRSTA BEHANDLINGSPERIODEN behöver många blodcancerpatienter numera endast sporadisk kontakt med sjukvården. Men under många år. Hur kan digitala lösningar underlätta mötet?

Daniel

Daniel Forslund (L)

är innovationslandstingsråd i Stockholm.

Kan digitalisering av vården effektivisera mötet med patienter med kronisk cancer?

– Ja, med modern, digital teknik kan patienterna ha kontinuerlig kontakt med sin läkare på ett enklare sätt med er korta besök i stället för få längre. I Stockholm inför vi en digital valfrihetsreform. Patienten ska själv kunna välja om mötet ska vara fysiskt, över videolänk eller om man själv vill läsa provsvaret i sin digitala journal, säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Vi genomför en försöksverksamhet på fyra vårdcentraler som testat läkarbesök över videolänk. Patienterna var överlag nöjda. De tyckte att det digitala besöket var bra eller till och med bättre än det fysiska då det tog bort stressmomentet av att behöva ta ledigt från jobbet, skynda dit och att vara i en vårdmiljö. Det gjorde att de var lugnare, ställde mer frågor och kom ihåg bättre vad läkaren sagt. På Karolinska universitetssjukhuset i Solna har man testat detta för hjärtpatienter och det har också fungerat väldigt bra.

Förutom nya former av möten, hur kan digitaliseringen underlätta vården vid cancer?

– Inom bröstcancervården har vi ett projekt tillsammans med Karolinska Institutet, 4D, där vi använt digitala informationsverktyg i behandlingen. Till exempel kan patienterna knappa in vissa uppgifter innan de träffar läkaren och snabbt få tillgång till provsvar genom sin digitala journal. Vi har också tagit fram en app med en digital vårdplan. Det har gjort att patienterna fått kontroll över sin behandling. De vet vad som händer i varje steg, slipper onödig väntan på besked och dialogen mellan läkare och patient blir bättre när de delar information.

Vilka hinder finns för att detta ska bli verklighet på bred front?

– Tyvärr finns det många hinder. De här lösningarna borde ha funnits sedan länge. De största hindren handlar om hur landsting, regering och myndigheter har agerat. Om styrsystem, avtal och kultur. Regleringar och avtal är utformade utifrån gårdagens vård och är väldigt detaljstyrande. Vårdcentraler har till exempel inte fått betalt för digitala möten, utan bara för fysiska. Det har gjort att digitala innovationer inte har införts. Ett annat hinder är att vårdpersonalen tampas med teknik från 1990-talet. Vi har sett att personal i vården kan vara lite skeptisk innan de prövat ny teknik, men attityderna har svängt fort den senaste tiden.

Vems uppgift är det att reducera hindren?

– Som innovationslandstingsråd är det min uppgift att se till att det här blir en strategisk ledningsfråga bland politiker och förvaltningschefer. Att vi moderniserar våra avtal och ersättningsmodeller och inte styr i detalj hur ett besök ska se ut, utan inser att det är individens behov som ska avgöra. Vi behöver också göra stora investeringar i modern teknik. Vi har inte investerat så mycket pengar som vi borde ha gjort. Undersökningar från Läkarförbundet visar att mellan 25 och 60 minuter värdefull arbetstid per anställd varje dag förloras till teknik som inte fungerar. Om den kan frigöras till patienterna är mycket vunnet. Nästan alla landsting och regioner är inne i en fas där man nu investerar i ett tekniskt generationsskifte i vården.

När vi lever allt längre kommer kostnaderna för hälso- och sjukvården att öka. Är digitalisering en lösning på framtidens finansiering?

– Ja, det är en överlevnadsfråga att sjukvården kan behandla er patienter med bättre kontinuitet till en lägre kostnad. Det är en fråga om resursutnyttjande, och en möjlighet att övervinna geografiska hinder och erbjuda vård av hög kvalitet även i glest befolkade delar av landet. Även om digitaliseringen av hälso- och sjukvården inte går så fort som jag hade önskat, så ser jag ljust på framtiden. Det går framåt.

Ladda ner hela numret här

Prenumerera

Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.