snabba fakta behandling 

Allt fler överlever

De senaste 20–30 åren har behandlingarna gjort stora framsteg. I dag botas många. Andra kan leva länge med god livskvalitet.

Text: Åsa Bolmstedt

Källor: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerfonden

Lymfom

 

Leukemi

 

Myelom

 

Barn

 

Lymfom

Typ av lymfom

Behandlingen skräddarsys bland annat efter typ av lymfom, hur långt cancern utvecklats och individuella faktorer. Vissa kräver intensiv behandling, andra behandlas enbart om patienten får besvär.

Behandling

Ofta används olika kombinationer av cytostatika och immunterapeutiska läkemedel som riktar sig mot specifika detaljer, som markörer eller antigener i tumörcellerna. Ibland ges enbart immunterapi. Om patienten inte svarar på behandlingen kan stamcellstransplantation med egna stamceller bli aktuell i kombination med hög dos cytostatika.

Nyheter

Läkemedel som riktar sig mot specifika detaljer i tumörerna har introducerats de senaste åren och fler sådana ingår i studier. Även läkemedel som ökar patientens eget försvar mot cancerceller är under utveckling.

Resultat

Trots att lymfom ofta redan spridit sig i kroppen vid upptäckt har behandlingen effekt. Vissa lymfom kan botas helt, andra kan man leva med i många år och med god livskvalitet.

Leukemi

Flera varianter

Det finns flera varianter av leukemi, som behandlas olika.

Behandling

Den mest använda behandlingen är en kombination av olika cytostatika. Vid akut leukemi är behandlingen intensiv i början, medan underhållsbehandlingen är mildare och kan pågå i upp till två år. Vid kronisk leukemi används cytostatika för att hålla sjukdomen under kontroll. Ibland kombineras cytostatika med stamcellstransplantation. Vissa leukemier, som KML, behandlas i första hand med läkemedel, så kallade tyrosinkinashämmare, som riktar sig mot den kromosomförändring som orsakar cancern.

Nyheter

Det pågår forskning med nya typer av läkemedel och nya kombinationer av läkemedel både i Sverige och internationellt. För vissa leukemier testas om det går att avsluta behandlingen helt.

Resultat

De senaste 20 till 30 åren har behandlingen blivit alltmer framgångsrik. I dag kan vissa varianter av leukemi botas. Vid andra diagnoser kan patienterna leva länge utan besvärande symtom.

Myelom

Behandling varierar

Behandlingen varierar från individ till individ bland annat beroende på ålder, symtom och eventuella andra sjukdomar. Ibland ger myelom inga symtom och då brukar man avvakta med behandling eftersom sjukdomen utvecklas långsamt.

Behandling

Oftast ger man en kombination av läkemedel som på olika sätt hämmar myelomcellerna. Dessa ges tills man har fått bort så mycket som möjligt av cancercellerna. Sedan görs ett uppehåll i behandlingen tills sjukdomen ger nya symtom. Uppehållen kan variera från några månader till flera år. För personer upp till 65–70 år kan behandlingen kombineras med stamcellstransplantation med egna stamceller.

Nyheter

Det pågår forskning med nya typer av läkemedel och nya kombinationer av läkemedel både i Sverige och internationellt.

Resultat

Myelom går inte att bota. Målet är i stället att patienten ska nå en platå där man inte känner av några symtom och kan leva ett relativt vanligt liv och arbeta. Prognosen har förbättrats mycket de senaste åren genom nya läkemedel.

Barn

Separata behandlingsprogram

Barn tål i regel starkare och intensivare behandling än vuxna. Därför finns separata behandlingsprogram för barn.

Behandling

Leukemi behandlas med en kombination av cytostatika, som delas in i standard-, medel- och högriskbehandling. Vid högriskbehandling görs ibland även benmärgstransplantation. Doserna har blivit högre under 2000-talet. Trots att behandlingen är tuff behöver barn inte vara på sjukhus lika mycket som förr. Lymfom behandlas främst med en kombination av cytostatika.

Nyheter

Forskning med nya, biologiska läkemedel pågår. De dödar inte cancercellerna utan gör att de inte kan skada kroppen. Även forskning om bättre sätt att ge läkemedel och hur man kan minska biverkningar pågår.

Resultat

I takt med att behandlingen har förbättrats överlever allt fler barn. Nästan nio av tio som får varianten ALL överlever, och sex av tio som får AML. Drygt nio av tio med Hodgkins lymfom överlever och åtta av tio med non-Hodgkins lymfom.